Okuyama, Abril


Detalle de partidos

07/05/2019 - GSOvejero-Prequally

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 11 11 - - - - 3
Paz, Santiago Fenix 7 5 7 - - - - 0
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 6 11 11 7 - - 2
Saini, Martin G Ntra. Señora Lourdes 9 11 13 4 11 - - 3
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 8 11 12 - - - 3
Cabrera, Marcos TMR 5 11 8 10 - - - 1

07/05/2019 - GSOvejero-Prequally

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 11 11 - - - - 3
Paz, Santiago Fenix 7 5 7 - - - - 0
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 6 11 11 7 - - 2
Saini, Martin G Ntra. Señora Lourdes 9 11 13 4 11 - - 3
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 8 11 12 - - - 3
Cabrera, Marcos TMR 5 11 8 10 - - - 1

07/05/2019 - GSOvejero-Prequally

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 11 11 - - - - 3
Paz, Santiago Fenix 7 5 7 - - - - 0
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 6 11 11 7 - - 2
Saini, Martin G Ntra. Señora Lourdes 9 11 13 4 11 - - 3
Instancia: Zona 19
Okuyama, Abril Peretz 11 8 11 12 - - - 3
Cabrera, Marcos TMR 5 11 8 10 - - - 1

13/05/2019 - GSOvejero-Qually

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 34
Okuyama, Abril Peretz 8 5 6 - - - - 0
Basso, Valentin Gimnasty 11 11 11 - - - - 3
Instancia: Zona 34
Okuyama, Abril Peretz 8 12 12 6 9 - - 2
Candela, Juan Fenix 11 10 10 11 11 - - 3
Instancia: 32avos de Final
Okuyama, Abril Peretz 11 9 11 9 7 - - 2
Delgado, Gastón Fenix 6 11 2 11 11 - - 3

13/05/2019 - GSOvejero-Qually

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 34
Okuyama, Abril Peretz 8 5 6 - - - - 0
Basso, Valentin Gimnasty 11 11 11 - - - - 3
Instancia: Zona 34
Okuyama, Abril Peretz 8 12 12 6 9 - - 2
Candela, Juan Fenix 11 10 10 11 11 - - 3
Instancia: 32avos de Final
Okuyama, Abril Peretz 11 9 11 9 7 - - 2
Delgado, Gastón Fenix 6 11 2 11 11 - - 3

13/05/2019 - GSOvejero-Cuarta

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 34
Okuyama, Abril Peretz 8 5 6 - - - - 0
Basso, Valentin Gimnasty 11 11 11 - - - - 3
Instancia: Zona 34
Okuyama, Abril Peretz 8 12 12 6 9 - - 2
Candela, Juan Fenix 11 10 10 11 11 - - 3
Instancia: 32avos de Final
Okuyama, Abril Peretz 11 9 11 9 7 - - 2
Delgado, Gastón Fenix 6 11 2 11 11 - - 3

14/05/2019 - Liga-F1-Cuarta-Singl

Jugador Club Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Total
Instancia: Zona 2
Okuyama, Abril Peretz 8 11 7 11 11 - - 3
Milessi, Tomás Top Minc 11 4 11 9 9 - - 2